> <

Незгода

Ова осигурување опфаќа доброволно осигурување на лица од последици на несреќни случаи, при извршување на редовните работни задачи, но и надвор од тоа, како и при извршување на посебни дејности при што може да настане несреќен случај.

..повеќе

Патничко

СЕДА БРОКЕР осигурување во соработка со реномираната асистентска куќа СОС Интернешнл (SOS International) обезбедува помош и осигурителни услуги наведени во договорот - полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство...

..повеќе

Транспорт

Со осигурувањето на транспорт се обезбедува осигурителна заштита од ризици кои се идни и независни од волјата на осигуреникот, и неизвесни, а се случуваат врз стоката која се транспортира. Во зависност од видот на транспортното средство може да се осигура стока при...

..повеќе